Marta Jankowska
 

Psycholog Psychoterapeuta 

mgr Marta Hernik-Jankowska

Radom
ul. Staszica 28/8

605 397 725
jankowska-marta@o2.pl

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą psychoanalitycznym, psychologiem, członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od 2015 roku współtworzę Mazowiecko - Świętokrzyskie Koło Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej mieszczące się w Radomiu, którego rolą jest upowszechnianie współczesnej myśli psychoanalitycznej.
Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ze specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej, zdrowia, osobowości i psychoterapii.
Ukończyłam pięcioletnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, której Zespół Dydaktyczny tworzy kadrę Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Stąd moje przygotowanie do pracy terapeutycznej w obszarze głębokich zaburzeń osobowości.
Doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii osób dorosłych i młodzieży uzyskałam pracując w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Caritas Diecezji Radomskiej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Wielokrotnie współpracowałam także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej dla podopiecznych Placówek oraz rodzin zastępczych.
Ponadto we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowałam projekty w ramach EFS, a także we współpracy Ponadnarodowej EQUAL, z zakresu rehabilitacji zawodowej osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego (m. in. projekt  „Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO”).
Kompetencje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą zdobywałam podczas staży w lubelskiej Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej na Oddziale Młodzieżowym i Dziecięcym oraz w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie, a także dzięki pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej i szkole.
W latach 2008 - 2018 pełniłam funkcję biegłego sądowego z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Radomiu.
W pracy psychoterapeutycznej w gabinecie kieruję się zasadami i standardami wyznaczonymi przez European Federation of Psychoanalytical Psychotherapy, którego członkiem jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Moja praca psychoterapeutyczna podlega regularnej indywidualnej superwizji certyfikowanego psychoterapeuty psychoanalitycznego i superwizora terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.